"Principes werken het best
als ze niet op de proef worden gesteld..."

"Discussie, op welk vlak dan ook
gaan wij niet uit de weg..."

Arbitrage

Dit is een vorm van geschillenbeslechting waarbij de partijen zelf een “scheidsrechter” aanwijzen om een uitspraak te doen, in plaats van de rechter.

Het is in het bedrijfsleven niet ongebruikelijk dat in (grote) contracten een arbitraal beding in het contract wordt opgenomen. Dat wil zeggen, dat partijen van tevoren overeenkomen dat eventuele (toekomstige) geschillen die het gevolg kunnen zijn van hetgeen voortvloeit uit het contract zoals tussen partijen gesloten, dit ter beslechting zullen voorleggen aan één of meerdere (veelal drie alsdan) arbiters. Ook zijn er bedrijven die al in hun algemene voorwaarden opnemen dat eventuele geschillen aan arbitrage zullen zijn onderworpen.

Partijen kunnen in het contract ook bepalen bij welke arbitrage-instituut de eventuele geschillen zullen worden afgedaan. Ook kunnen partijen in het geval van een internationaal contract, in dit contract bepalen in welk land, en bij welke arbitrage-instituut, en in welke procestaal hun geschillen zullen worden beslecht.

Arbiters

Arbiters zijn verplicht in alle gevallen rekening te houden met de handelsgebruiken in de betreffende bedrijfstak. De arbitragecommissie behandelt het conflict op een wijze die lijkt op die van de rechter. Van Dinter Advocaten kan u bij dit traject zowel adviseren als begeleiden bij het opstellen van de eis respectievelijk het verweer bij de arbitragecommissie. Bij enkele arbitragecommissies is hoger beroep mogelijk. Als er geen hoger beroep mogelijk is, kunnen de partijen naar de rechter stappen en vragen om het vonnis van de arbitragecommissie te vernietigen. Ook daarbij kunt u uiteraard rekenen op de deskundige bijstand van Van Dinter Advocaten.

*

*

*

*