"Principes werken het best
als ze niet op de proef worden gesteld..."

"Discussie, op welk vlak dan ook
gaan wij niet uit de weg..."

Welkom bij Van Dinter Advocaten

Over ons

Van Dinter Advocaten is een groeiend internationaal opererend advocatenkantoor gevestigd in het “ondernemende hart” van Roermond.

Lees verder

Rechtsgebieden

De toenemende complexiteit van het recht maakt een gedegen kennis onontbeerlijk. Onze advocaten zijn gespecialiseerd op verschillende rechtsgebieden.

Lees verder

Actueel

Het recht staat nooit stil en is voortdurend in beweging. Van Dinter Advocaten houdt de veranderingen in de wet en rechtspraak nauwlettend in de gaten.

Lees verder

Ons team (Vacatures)

Van Dinter Advocaten beschikt over ervaren advocaten met kennis op meerdere terreinen. Zoekt u een juridisch specialist, dan staan wij voor u klaar.

Lees verder

Over ons

Mr. G.J.A. (Gerard) Van Dinter is de grondlegger van ons advocatenkantoor. Van Dinter Advocaten is een groeiend internationaal opererend advocatenkantoor gevestigd in het “ondernemende hart” van Roermond. Ons veelzijdige team stelt te allen tijde uw belang voorop. Wij richten ons met name op zakelijke opdrachtgevers: (beursgenoteerde) ondernemingen, ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf, non-profit organisaties, overheden en (vermogende) particulieren.

Lees verder

Actueel

Algemeen bekend is dat een hypotheekhouder een sterk recht heeft. Met uitzondering van het retentierecht van de aannemer kan de hypotheekhouder zijn recht inroepen tegen iedere derde, tenzij sprake is van bescherming van die derde op grond van artikel 3:36 BW. Een situatie die zich in de praktijk niet vaak zal voordoen. Recentelijk heeft de Hoge Raad met haar arrest van 18 november 2016 ECLI:NL:HR:2016:2640 dat nog eens bevestigd. Wat was het geval? In 2007 heeft de FGH een eerste hypotheek gevestigd op een perceel grond. Na splitsing van dat perceel grond is het hypotheekrecht op een gedeelte daarvan per... Lees verder
Vóór de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (hierna: WWZ) op 1 juli 2015 was het al niet bepaald makkelijk te noemen om afscheid te nemen van een disfunctionerende werknemer. Er werden strenge eisen gesteld aan een ontslag wegens disfunctioneren. Echter, in die tijd kon, wanneer niet aan alle wettelijke voorwaarden was voldaan, de ontslagaanvraag alsnog worden toegewezen. De rechter had namelijk toen nog de mogelijkheid om te kijken naar de gehele situatie en kwam met enige regelmaat tot de conclusie dat het “niet goed functioneren” in combinatie met (bijvoorbeeld) een “verstoorde arbeidsrelatie” voldoende waren om een ontbinding te... Lees verder
Niet zelden beroept een debiteur zich in de praktijk op opschorting omdat hij van mening is dat zijn wederpartij niet, niet tijdig of niet volledig heeft gepresteerd. Met name het opschorten van een verplichting tot betaling komt in de praktijk veel voor. Al was het maar om druk op de crediteur uit te oefenen. Vaak realiseert de partij die zich op opschorting beroept niet dat daaraan ook risico’s zijn verbonden. In het arrest Ammerlaan/Enthoven ECLI:NL:HR:2007:BA9610 heeft de Hoge Raad, onder verwijzing naar artikel 6:83 aanhef en sub c BW als hoofdregel geformuleerd dat een achteraf geheel of gedeeltelijk ongegrond gebleken... Lees verder
Met de kerstdagen voor de deur, maak ik u graag attent op een lezenswaardige beschikking van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, locatie Arnhem van 7 december 2016: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2016:9871 Werknemer is sedert 2001 in dienst van werkgever in de functie van metselaar. Als gevolg van “diabetes” is de werknemer verplicht om op zeer regelmatige basis zichzelf insuline toe te dienen. Op 18 december 2015 vond de jaarlijkse kerstborrel van het bedrijf van werknemer plaats. Naar het is gebleken heeft de werknemer in kwestie op die avond veel alcoholhoudende drank tot zich genomen. Op enig moment is werknemer in gesprek geraakt met de directeur.... Lees verder
In de praktijk blijken er nogal eens misverstanden te bestaan, ook onder advocaten, wie als procespartij in een civiele procedure kan optreden. De bevoegdheid om als partij in een burgerlijk geding op te treden komt in beginsel alleen toe aan natuurlijke en rechtspersonen. Dat is alleen dan anders indien bijvoorbeeld de wet een orgaan van een rechtspersoon uitdrukkelijke procesbevoegdheid toekent. Ontoereikend is voor het aannemen van procesbevoegdheid dat de wet een orgaan van een rechtspersoon vertegenwoordigingsbevoegdheid toekent, al dan niet in en buiten rechte. In de bestuursrechtspraak gaat het over besluiten van bestuursorganen, die worden aangevochten door belanghebbende. De verwerende... Lees verder

Rechtsgebieden

Aansprakelijkheids-en-verzekeringsrecht

“Waar gehakt wordt, vallen spaanders”. Als ondernemer (maar ook als particulier) krijgt u er vroeg of laat mee te maken: aansprakelijkheid. U kunt diegene dan onder bepaalde voorwaarden aansprakelijk stellen voor de geleden schade. Natuurlijk kunt u ook zelf aansprakelijk worden gesteld.

Lees verder
arbitrage

Dit is een vorm van geschillenbeslechting waarbij de partijen zelf een “scheidsrechter” aanwijzen om een uitspraak te doen, in plaats van de rechter.

Lees verder
arbeidsrecht

Het arbeidsrecht is complex en altijd in beweging. De regels met betrekking tot tijdelijke arbeidsovereenkomsten en met betrekking tot het ontslag zijn vanaf 1 januari 2015 en vervolgens 1 juli 2015 ingrijpend veranderd. Goede bijstand in een arbeidsconflict vereist daarom een actuele en brede kennis van het arbeidsrecht.

Lees verder
Ceviel procesrecht

Het civiele recht (ook wel privaatrecht of burgerlijk recht genoemd) regelt juridische relaties tussen (rechts)personen. Het is het meest omvattende rechtsgebied dat in verschillende specialismen uiteenvalt.

Lees verder
Commerciele overeenkomsten

Het verbintenissenrecht is het meest omvangrijke rechtsgebied in het Nederlandse civiele recht. De advocaten van VDA hebben door hun jarenlange ervaring een brede kennis opgedaan in het verbintenissenrecht en kunnen u daarom uitstekend adviseren of bijstaan in een procedure.

Lees verder
Financiering en zekerheid

Zonder werkkapitaal geen onderneming. Een onderneming heeft een zeker werkkapitaal nodig. Dit wordt meestal geleend bij de bank. Bedrijfsmiddelen zijn aan de bank in zekerheid gegeven en het betalingsverkeer loopt via de bank. In feite zijn veel ondernemingen – in meer of mindere mate – overgeleverd aan de bank. Als er problemen dreigen in uw relatie met de bank kan VDA u onafhankelijk advies geven en bijstaan.

Lees verder
Handelsrecht

Het handelsrecht regelt kort gezegd de rechtsbetrekkingen tussen handelspartners.

Lees verder
Huurrecht

Huurovereenkomsten komen veel voor. Bij huurrecht hoeft u niet alleen te denken aan het huren van een woning. Ook het huren van een bedrijfsruimte, zoals uw kantoorpand valt daaronder. Het is van belang vooraf deskundig advies in te winnen over de bijkomende juridische aspecten. VDA heeft ruime ervaring met alle aspecten van het huurrecht.

Lees verder
Incassos

Het leveren van goederen en diensten gebeurt in deze tijd voornamelijk op krediet: koop nu, betaal later. De opvatting of betaald moet worden, en wanneer, loopt van debiteur tot debiteur uiteen.

Lees verder

Bewust of onbewust en regelmatig wordt de ondernemer in de dagelijkse praktijk geconfronteerd met regelingen en problemen die te maken hebben met het oprichten of het beoordelen van de juridische structuur van ondernemingen.

Lees verder
Overname en fusies

Welke kansen biedt een fusie of overname? Welke risico’s loopt u? Hoe krijgt u een beeld van de mogelijke synergie? Welk bedrijf is geschikt voor overname? Wat is een reële waardering of prijs?

Lees verder
Vastgoed en bouwrecht

De complexiteit van vastgoed transacties en de door partijen gestelde eisen nemen toe.

Lees verder

Strafrecht is het geheel van rechtsregels waarin is vastgelegd welk gedrag strafwaardig wordt geacht, welke straffen op dit gedrag gesteld zijn en via welke weg strafoplegging gerealiseerd kan worden.

Lees verder

Het personen- en familierecht is het onderdeel van het burgerlijk recht dat zich bezighoudt met afstamming, geboorte, huwelijk en echtscheiding en andere zaken in verband met de hoedanigheid, familiebetrekkingen en bevoegdheden van personen.

Lees verder

Bestuursrecht is het rechtsgebied dat de relatie tussen de overheid en burgers regelt. Bij conflicten met de overheid staat de gemiddelde burger, zonder uitzondering, op een 1-0 achterstand.

Lees verder

Neem contact op

*

*

*

*

* = verplicht veld.