"Je kunt niets idiot-proof maken
omdat idioten zo vindingrijk zijn..."

"Het belangrijkste in communicatie is
te horen wat niet wordt gezegd..."

Opvolgende werkgever aansprakelijk voor achterstallige pensioenspremies

Geplaatst op: 28 november 2016, geschreven door: mr. G.J.A Van Dinter - Categoriën:

pensioenpremiesOp 14 oktober 2016 oordeelde de Hoge Raad dat een partij die een onderneming overneemt ook de verplichting tot betaling van de door de vervreemde onbetaald gelaten pensioenpremies overneemt c.q. die gaan over op de verkrijger. Dat, vooralsnog, in het geval dat de werknemer zowel voor als na de overgang van de onderneming verplicht moet deelnemen in hetzelfde bedrijfstakpensioenfonds. Het pensioenfonds kan de overnemende partij rechtstreeks aanspreken tot betaling van die achterstallige pensioenpremies. Dat dat om aanzienlijke bedragen kan gaan blijkt uit voornoemd arrest van de Hoge Raad.

Het Schoonmaakbedrijf GOM dat met een activatransactie in 2008 VBG heeft overgenomen werd door het bedrijfstakpensioenfonds aangesproken tot betaling van 1,9 miljoen onbetaald gelaten achterstallige premies. De Hoge Raad overwoog daarbij dat in verband met het bepaalde in artikel 7:663 BW de rechten en verplichtingen die op het tijdstip van overgang voor de werkgever voortvloeien uit een arbeidsovereenkomst van rechtswege overgaan op de verkrijger. Tot 1 juli 2002 werd hierop in artikel 7:664 BW een uitzondering gemaakt voor rechten en verplichtingen uit hoofde van pensioen. Volgens de Hoge Raad vloeit daarom uit het samenstel van artikelen 7:663 BW en 7:664 BW alsmede uit de wetgeschiedenis voort dat ook een op de wet Bpf2000 gebaseerd pensioen tot de rechten en verplichtingen behoort die voortvloeien uit een arbeidsovereenkomst. Dat betekent volgens de Hoge Raad dat ook de onbetaald gelaten pensioenpremie overgaat op de verkrijger.

Hoewel artikel 7:663 BW, tweede zin, bepaalt dat de overdragende werkgever nog gedurende een jaar “naast de verkrijgende werkgever” aansprakelijk is voor de nakoming van de uit de arbeidsovereenkomst voortvloeiende verplichtingen en de vervreemder  slechts tot aan het tijdstip van de overgang daarvoor aansprakelijk is heeft die bepaling GOM niet mogen baten omdat VBG failliet ging.

Kortom vertrouw bij een overname niet alleen op de opgave van de overnemende partij waar het betreft onbetaald gelaten rechten en verplichtingen uit hoofde van de arbeidsovereenkomsten. In het bijzonder eventuele achterstallige pensioenpremies. Laat u ook informeren door het eventueel verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfonds en/of andere partijen waarbij de pensioenen zijn ondergebracht. Zoals uit het arrest van de Hoge Raad blijkt kan dat om zeer aanzienlijke bedragen gaan en de continuïteit van de onderneming van de overnemende partij in gevaar brengen. Dat klemt temeer nu zoals uit het arrest volgt in dit geval het Bpf een eigenrecht heeft de achterstallige pensioenpremie rechtstreeks te innen. Het is ook daarom aan te bevelen in overnamecontracten daarvoor bepalingen op te nemen en zo nodig zekerheid te vragen indien niet duidelijk is of er sprake is van achterstallige pensioenpremies. Zoals uit het arrest blijkt kan het om aanzienlijke bedragen gaan. Temeer indien bedacht wordt dat voornoemd bedrag vermeerderd dient te worden met de wettelijke rente.

Voor vragen en advies kunt u contact opnemen met mr. L.J.H. Stein, specialist op onder andere het gebied van het arbeidsrecht en tevens lid van de VAAN (Vereniging voor Arbeidsrecht Advocaten Nederland).