"Je kunt niets idiot-proof maken
omdat idioten zo vindingrijk zijn..."

"Het belangrijkste in communicatie is
te horen wat niet wordt gezegd..."

De Wet Werk en Zekerheid, bent u op de hoogte?

Geplaatst op: 2 december 2015, geschreven door: mr. G.J.A Van Dinter - Categoriën:

Op 29 november 2013 werd het wetsvoorstel werk en zekerheid (WWZ – Kamerstuk 33 818) ingediend bij de Tweede Kamer. De WWZ wijzigt, kort gezegd, het ontslagrecht per 1 juli 2015, de rechtspositie van flexwerkers per 1 januari 20151 en een aantal onderdelen van de Werkloosheidswet (WW). De WWZ is op 24 juni 2014 in het Staatsblad (Stb. 2014, 216) verschenen. Een aantal belangrijke wijzigingen zetten wij voor u op een rij.

Wijzigingen per 1 januari 2015

Proeftijd:

In een arbeidsovereenkomst van zes maanden of korter mag géén proeftijd meer worden overeengekomen. In contracten voor bepaalde tijd met een langere looptijd mag dat wel.

Concurrentiebeding:

De WWZ maakt op het punt van het concurrentiebeding een onderscheid tussen arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd en onbepaalde tijd. Hoofdregel per 1 januari 2015 luidt: het concurrentiebeding kan nog slechts worden overeengekomen bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is in principe niet geldig tenzij uit de bij dat beding opgenomen schriftelijke motivering blijkt dat het beding noodzakelijke is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.

Aanzegplicht:

De werkgever dient uiterlijk een maand voor het aflopen van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van zes maanden of meer schriftelijk aan de werknemer te melden of de arbeidsovereenkomst wel of niet wordt verlengd. Laat de werkgever dit na, dan eindigt de arbeidsovereenkomst in principe van rechtswege, doch is de werkgever aan de werknemer een vergoeding verschuldigd van maximaal één bruto maandsalaris.

Wijzigingen per 1 juli 2015

Aanpassing ketenregeling:

De WWZ brengt een belangrijke beperking aan in dit systeem. Vanaf 1 juli 2015 is de maximale duur van de keten verkort van 3 jaar naar 2 jaar. Het maximale aantal opvolgende contracten voor bepaalde tijd is 3 gebleven, maar de minimale onderbreking om opnieuw te mogen gaan tellen is verlengd van 3 naar 6 maanden.
De nieuwe regeling per 1 juli 2015 is van toepassing op alle contracten die daarna zijn/worden gesloten. Voor contracten die voor die datum zijn gesloten geldt het “oude” ketensysteem en die contracten eindigen dus – ook na 1 juli 2015 – van rechtswege, zelfs als zij tezamen met hun voorgangers 3 jaar hebben geduurd.

Nieuwe ontslagregels:

“De reden van ontslag bepaalt de route”. Onder het nieuwe ontslagrecht kunnen werkgevers niet meer kiezen of zij de ontslagzaak aanhangig maken bij het UWV of de kantonrechter. Met ingang van 1 juli 2015 moet een werkgever voor een bedrijfseconomisch ontslag of ontslag na twee jaar arbeidsongeschiktheid naar het UWV en in geval van ontslag om persoonlijke redenen (bijvoorbeeld disfunctioneren van werknemer of een verstoorde arbeidsrelatie) naar de kantonrechter. Er is geen keuzemogelijkheid meer. Wel wordt het mogelijk om in hoger beroep en cassatie te gaan. Overigens is het wel mogelijk gemaakt dat in CAO’s een speciale commissie wordt ingesteld die in plaats van het UWV gaat oordelen over ontslagaanvragen in bepaalde sectoren.

Transitievergoeding:

Met de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) per 1 juli 2015 is de ontslagvergoeding op basis van de kantonrechtersformule komen te vervallen. De traditionele ontslagvergoeding of “gouden handdruk” is door de WWZ vervangen door de zogenaamde “transitievergoeding”.

Voor de volledige wettekst klik hier.