"Je kunt niets idiot-proof maken
omdat idioten zo vindingrijk zijn..."

"Het belangrijkste in communicatie is
te horen wat niet wordt gezegd..."

De statutair bestuurder: een ‘vreemde vogel’!

Geplaatst op: 1 februari 2016, geschreven door: mr. G.J.A Van Dinter - Categoriën:

Gelet op de vennootschapsrechtelijke en arbeidsrechtelijke band met de vennootschap, bekleedt de statutair bestuurder een bijzondere positie in het recht. De inwerkingtreding van de WWZ laat de bijzondere positie van de statutair bestuurder volledig in stand en maakt eens te meer duidelijk dat de statutair bestuurder – in vergelijking met de ‘gewone’ werknemer – eigenlijk maar een ‘vreemde vogel’ is.

Ontslagvergoeding

Tot 1 juli 2015 was de ontslagen statutair bestuurder aangewezen op de kennelijk onredelijk ontslagprocedure wanneer hij aanspraak wilde maken op een vergoeding. Deze procedure is komen te vervallen, waardoor vanaf 1 juli 2015 de statutair bestuurder – net als de gewone werknemer – recht heeft op een (gemaximeerde) transitievergoeding en (eventueel) een billijke vergoeding wanneer sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever (artikel 7:673 BW).
De billijke vergoeding komt ook in beeld als er geen redelijke grond voor opzegging van de arbeidsovereenkomst is en wanneer niet is voldaan aan de herplaatsingsverplichting. Ter lering en vermaak merk ik op dat het regelmatig voorkomt dat tussen de vennootschap en de statutair bestuurder een goudenhanddrukregeling overeen is gekomen. Een dergelijke goudenhanddrukregeling is ook onder de WWZ mogelijk.

Geen bedenktermijn

Een andere wijziging die per 1 juli 2015 in werking is getreden is de wettelijke bedenktermijn. De bedenktermijn geeft de werknemer het recht om binnen twee weken na het sluiten van de beëindigingsovereenkomst zonder opgaaf van redenen deze overeenkomst te ontbinden (artikel 7:670b lid 2 BW). Een simpel briefje aan de werkgever volstaat daarbij. De werkgever moet de bedenktermijn overigens expliciet in de beëindigingsovereenkomst vermelden, op straffe van verlenging van de bedenktermijn naar drie weken.
De wettelijke bedenktermijn geldt niet voor de statutair bestuurder (artikel 7:670b lid 5 BW). Nu de statutair bestuurder na ontslag geen herstel van de arbeidsovereenkomst kan vorderen bij de rechter, ligt het niet voor de hand om de statutair bestuurder het recht te geven om de arbeidsovereenkomst zelf te laten ‘herstellen’ door middel van een wettelijke bedenktermijn.

Afwijking ketenregeling

Met ingang van 1 juli 2015 is de ketenregeling gewijzigd. De maximale duur waarbinnen opvolgende contracten voor bepaalde tijd kunnen worden gesloten, is verkort van 36 naar 24 maanden. Ten aanzien van statutair bestuurders kan echter bij schriftelijke (individuele) overeenkomst worden afgeweken van de maximum periode van 24 maanden. Het maximum van drie contracten voor bepaalde tijd, is verder wel gehandhaafd voor de statutair bestuurder. Het is dus bijvoorbeeld mogelijk drie contracten voor bepaalde tijd van elk vier jaar te sluiten. Dit geldt voor statutair bestuurders van iedere Nederlandse rechtspersoon, dus ook voor bijvoorbeeld statutair bestuurders van verenigingen en stichtingen.