"Je kunt niets idiot-proof maken
omdat idioten zo vindingrijk zijn..."

"Het belangrijkste in communicatie is
te horen wat niet wordt gezegd..."

Klachtplicht

Geplaatst op: 27 september 2016, geschreven door: mr. G.J.A Van Dinter - Categoriën:

klachtplichtHoewel het niet de gewoonte is “oude koeien uit de sloot te halen” blijkt uit de praktijk dat er nog steeds misverstanden bestaan wie nu wat moet stellen en bewijzen in het geval door een partij gebrekkig is gepresteerd.

In haar arrest van 8 februari 2013 (ECLI:NL:HR:2013:BY4600) heeft de Hoge Raad overwogen dat de klachtplichtregelingen van artikel 6:89 en 7:23 BW strekken ter bescherming van de schuldenaar. Meestal de verkopende partij. De vraag of tijdig is geklaagd kan niet in algemene zin worden beantwoord volgens de Hoge Raad.

Van belang is dat de schuldeiser (koper) a) het in de gegeven omstandigheden redelijker wijs van hem te verwachten onderzoek doet, en b) binnen bekwame tijd nadat hij de gebreken heeft ontdekt of had behoren te ontdekken, dit aan de verkoper mededeelt. Ook is daarbij van belang of de verkoper nadeel lijdt door het tijdsverloop tot dat is geklaagd. Dat alles is omdat bij een beroep op de klachtplicht de koper al zijn rechten verliest. De Hoge Raad overweegt daarbij dat de tijd die is verstreken tussen het tijdstip dat bekendheid met het gebrek bestaat of redelijkerwijs diende te bestaan, en dat van het protest, geen doorslaggevende factor is maar wel een belangrijke factor. Met haar arrest van 12 december 2014 (ECLI:NL:HR:2014:3593 Far Trading/Edco Eindhoven) maakt de Hoge Raad, voor zover daar nog een misverstand over bestond, duidelijk wie nu wat moet bewijzen.

Wanneer een schuldenaar (verkoper) zich beroept op de rechtsgevolgen van de klachtplichtregeling van artikel 6:89 en 7.23 BW ligt het op de weg van de schuldeiser (koper) om te bewijzen dat en wanneer hij heeft geklaagd over gebreken in de prestatie. Vervolgens dient de verkoper te bewijzen dat daarmee niet tijdig is geklaagd. Dat is een bijzondere regel van bewijslastverdeling die wordt gerechtvaardigd door de omstandigheid dat de klachtplichtregeling de strekking heeft de verkoper te beschermen. Bij dat alles dient bedacht te worden dat de rechter ook rekening dient te houden met enerzijds het voor de koper ingrijpende rechtsgevolg van het te laat protesteren (verval van al zijn rechten ter zake van de tekortkoming) en anderzijds de concrete belangen waarin de verkoper is geschaad door het late tijdstip waarop dat protest is gedaan (bijvoorbeeld een benadeling in zijn bewijspositie of een aantasting van zijn mogelijkheden de gevolgen van zijn gestelde tekortkoming te beperken).

In het hiervoor genoemde arrest heeft de Hoge Raad het oordeel van het Hof bevestigd dat in dat geval het klagen na drie maanden te laat was.

Kortom, controleer hetgeen aan u wordt geleverd en klaag onmiddellijk. Zelfs als die gebreken nog door een deskundige en/of onderzoek moeten worden vastgesteld. Probeer die in ieder geval in die situatie zoveel als mogelijk te concretiseren.

U kunt de uitspraak terugvinden door op onderstaande link te klikken: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2014:3593

Meer weten?

Voor meer vragen kunt u contact op nemen met mr. G.J.A. Van Dinter en mr. L.J.H. Stein