"Je kunt niets idiot-proof maken
omdat idioten zo vindingrijk zijn..."

"Het belangrijkste in communicatie is
te horen wat niet wordt gezegd..."

Te late aanvaarding, toch een overeenkomst?

Geplaatst op: 21 september 2016, geschreven door: mr. G.J.A Van Dinter - Categoriƫn:

Algemene VoorwaardenEen overeenkomst komt tot stand door een aanbod en de aanvaarding daarvan (artikel 6:217 BW). Ieder aanbod kan in beginsel worden herroepen, zolang het nog niet is aanvaard (artikel 6:219 BW). Dat geldt overigens niet als in het aanbod een termijn is aangegeven voor aanvaarding. Die termijn maakt het aanbod daarbinnen onherroepelijk. Wel moet binnen die termijn aanvaard worden waardoor de overeenkomst tot stand komt. Echter, ook als het aanbod is verlopen op het moment dat het werd aanvaard, kan op grond van artikel 6:223 BW de aanvaardende partij die dat niet wist beschermd worden op grond van artikel 6:223 BW, dat als volgt luidt:

  1. De aanbieder kan een te late aanvaarding toch als tijdig gedaan laten gelden, mits hij dit onverwijld aan de wederpartij mededeelt.
  2. Indien een aanvaarding te laat plaatsvindt maar de aanbieder begrijpt of behoort te begrijpen dat dit voor de wederpartij niet duidelijk was, geldt de aanvaarding als tijdig gedaan, tenzij hij onverwijld aan de wederpartij mededeelt dat hij het aanbod als vervallen beschouwt.

In haar arrest van 27 mei 2016 (ECLI:NL:HR:2016:996) overweegt de Hoge Raad dat artikel 6:223 BW ertoe strekt het risico van onduidelijkheid over de tijdigheid van de aanvaarding te verdelen. De Hoge Raad overweegt voorts dat bescherming op basis van artikel 6:223 BW er alleen is voor een wederpartij voor wie de niet tijdigheid van haar aanvaarding niet duidelijk was, en niet duidelijk hoefde te zijn. Immers, als zij wist dat de aanvaarding te laat was, is er geen sprake van gerechtvaardigd vertrouwen dat toch een overeenkomst tot stand is gekomen welk gerechtvaardigd vertrouwen onder omstandigheden beschermd moet worden.

Hoewel van een aanbieder alleen gevergd kan worden dat hij onverwijld reageert op de te late aanvaarding als hij de bij de wederpartij bestaande onduidelijkheid begreep of behoorde te begrijpen wordt onder alle omstandigheden aanbevolen om bij een te late aanvaarding een aangetekende mededeling aan de aanvaarder te laten uitgaan dat niet tijdig is aanvaard en derhalve geen overeenkomst tot stand is gekomen.

In ieder geval zal er nimmer uitvoering moeten worden gegeven aan het aanbod omdat, ondanks de te late aanvaarding, alsnog geconcludeerd wordt dat een overeenkomst (hoewel dat voor zich spreekt) tot stand is gekomen en een beroep op de te late aanvaarding in dat geval dan ook niet zal worden gehonoreerd.

Kortom, verbind aan uw aanbiedingen een duidelijke en heldere termijn en reageer alert in het geval dat, niet tegenstaande de termijn, alsnog een aanvaarding volgt. Geef onder die omstandigheden in ieder geval nimmer uitvoering aan het aanbod.

U kunt de uitspraak terugvinden door op onderstaande link te klikken: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2016:996

Meer weten?

Voor meer vragen kunt u contact op nemen met mr. G.J.A. Van Dinter en mr. L.J.H. Stein