"Je kunt niets idiot-proof maken
omdat idioten zo vindingrijk zijn..."

"Het belangrijkste in communicatie is
te horen wat niet wordt gezegd..."

Rechten hypotheken gaan voor op beslaglegger

Geplaatst op: 11 april 2017, geschreven door: mr. G.J.A Van Dinter - Categoriën:

Algemeen bekend is dat een hypotheekhouder een sterk recht heeft. Met uitzondering van het retentierecht van de aannemer kan de hypotheekhouder zijn recht inroepen tegen iedere derde, tenzij sprake is van bescherming van die derde op grond van artikel 3:36 BW. Een situatie die zich in de praktijk niet vaak zal voordoen. Recentelijk heeft de Hoge Raad met haar arrest van 18 november 2016 ECLI:NL:HR:2016:2640 dat nog eens bevestigd. Wat was het geval?

In 2007 heeft de FGH een eerste hypotheek […]

Lees verder

Wie mag als procespartij optreden?

Geplaatst op: 14 december 2016, geschreven door: mr. G.J.A Van Dinter - Categoriën:

In de praktijk blijken er nogal eens misverstanden te bestaan, ook onder advocaten, wie als procespartij in een civiele procedure kan optreden. De bevoegdheid om als partij in een burgerlijk geding op te treden komt in beginsel alleen toe aan natuurlijke en rechtspersonen. Dat is alleen dan anders indien bijvoorbeeld de wet een orgaan van een rechtspersoon uitdrukkelijke procesbevoegdheid toekent. Ontoereikend is voor het aannemen van procesbevoegdheid dat de wet een orgaan van een rechtspersoon vertegenwoordigingsbevoegdheid toekent, al dan niet […]

Lees verder

Kennelijk onbehoorlijke taakvervulling bestuurder

Geplaatst op: 2 augustus 2016, geschreven door: mr. G.J.A Van Dinter - Categoriën:

Bestuurders van een failliete bv kunnen op grond van artikel 2:248 BW hoofdelijk aansprakelijk worden gehouden voor de tekorten in het faillissement. Daarvoor is voorwaarde dat bestuur in een periode van drie jaar voorafgaand aan het faillissement zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld. Bovendien moet aannemelijk zijn dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Met haar arrest van 12 februari 2016 herhaalde de Hoge Raad nog eens de maatstaf. Er is sprake van een kennelijk onbehoorlijke taakvervulling als […]

Lees verder