"Je kunt niets idiot-proof maken
omdat idioten zo vindingrijk zijn..."

"Het belangrijkste in communicatie is
te horen wat niet wordt gezegd..."

Eenzijdige intrekking ontslag niet mogelijk

Geplaatst op: 4 juli 2016, geschreven door: mr. G.J.A Van Dinter - Categoriën:

Eenzijdige intrekking ontslag op staande voet niet mogelijkOnlangs heb ik de (juridische) belangen behartigd van een werknemer na een ontslag op staande voet. Tijdens de rechtszitting heb ik ten overstaan van de Kantonrechter onder meer bepleit dat het “eenzijdig intrekken van een ontslag op staande voet door een (voormalig) werkgever niet zonder meer mogelijk is en bovendien in strijd is met de door werkgever in acht te nemen beginselen van het arbeidsrecht”. De rechter was het hiermee eens en heeft werknemer op alle fronten in het gelijk gesteld. De vindplaats van de beschikking treft u hierna aan:

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBLIM:2016:5421

Wat was er aan de hand? Een werknemer heeft op enig moment besloten haar arbeidsovereenkomst (arbeidsrecht) bij werkgever op te zeggen, met inachtneming van de voor hem geldende opzegtermijn, nu hij elders een nieuwe baan had gevonden. Als gevolg van deze eenzijdige opzegging heeft de werknemer zelf heeft hij géén recht op de wettelijke transitievergoeding. Werkgever besluit om werknemer tijdens de opzegtermijn – om haar moverende redenen – op “de valreep” te ontslaan op staande voet.

Namens werknemer start ik vervolgens een juridische procedure waarin werknemer zich – kort samengevat – op het standpunt stelt dat het ontslag op staande voet niet rechtsgeldig is gegeven nu er volgens hem noch sprake is van een dringende reden noch van een onverwijlde opzegging. In deze procedure vordert werknemer onder andere betaling van de transitievergoeding, vergoeding wegens onregelmatige opzegging en achterstallig loon.

De Kantonrechter oordeelt, gelijk aan het standpunt van werknemer, dat werkgever met de intrekking van het ontslag op staande voet heeft willen bewerkstelligen dat de opzegging door werknemer alsnog effect kreeg en de arbeidsovereenkomst per 1 april 2016 geëindigd zou zijn zonder dat werkgever aan werknemer enige vergoeding verschuldigd zou zijn. De intrekking van het ontslag op staande voet was naar het oordeel van de Kantonrechter dan ook niet gericht op een herstel van de dienstbetrekking doch op het “ontlopen van een eventuele schadeplichtigheid”.

De Kantonrechter oordeelt voorts dat deze handelswijze “in strijd is met de beginselen van het arbeidsrecht (linken naar arbeidsrecht) en dan met name de bepalingen die ertoe strekken de werknemer te beschermen tegen een onregelmatig of ten onrechte gegeven ontslag”.

De werkgever moet als gevolg van diens handelswijze op de blaren zitten en wordt veroordeeld tot betaling van onder andere de wettelijke transitievergoeding en de vergoeding wegens onregelmatige opzegging aan werknemer. Dit terwijl werknemer in eerste instantie zelf de arbeidsovereenkomst had opgezegd en dus geen aanspraak had op betaling van voornoemde vergoedingen.

Meer weten?

In de praktijk komt het veelvuldig voor dat werkgevers (doch ook werknemers) kiezen voor een (juridisch) verkeerde aanpak. Dit kan onbedoeld financiële consequenties tot gevolg hebben. Wij adviseren u daarom tijdig over de te volgen strategie, begeleiden u bij elk door u te nemen (vervolg)stappen en behoeden u voor dergelijke “juridische missers”. Voor vragen kunt u contact opnemen met mr. L.J.H. Stein, specialist op het gebied van het arbeidsrecht.