Algemene voorwaarden

Waaronder door of vanwege de besloten vennootschap Van Dinter Advocaten & Adviseurs BV, hierna “VDA”, diensten worden verleend.

 1. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van VDA en/of de directe of indirecte aandeelhouders van VDA maar ook ten behoeve alle andere (rechts)personen die direct of indirect (in dienstverband) voor VDA werkzaam zijn, respectievelijk alle (rechts)personen die bij de uitvoering door VDA van enige opdracht zijn ingeschakeld of zijn geweest, respectievelijk alle (rechts)personen voor wier handelen of nalaten VDA aansprakelijk zou kunnen zijn. Het vorenstaand met inbegrip van eventuele erfgenamen.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, daaronder begrepen iedere of gewijzigde of aanvullende opdracht, die aan VDA de partners of aan personen die in dienstbetrekking van VDA werkzaam zijn wordt gegeven, alsmede op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in verband daarmee. De bedingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsbetrekking die ontstaat als gevolg van of in verband met het gebruik van de websites die door VDA“worden onderhouden.
 3. Uitsluitend VDA geldt tegenover Opdrachtgever als opdrachtnemer. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 , 7:407 lid 2 en 7: 409 Burgerlijk Wetboek worden uitgesloten. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
 4. Het staat VDA vrij verleende opdrachten door haar aan te wijzen derden (zoals hiervoor ondermeer in artikel 1 bedoeld) en personeelsleden van VDA te laten uitvoeren ook al zijn die niet direct of indirect aan VDA verbonden. VDA is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. Indien deze derden voorwaarden hanteren en/of hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht van de opdrachtgever willen beperken, is VDA gerechtigd om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking(en) en voorwaarden namens de opdrachtgever te aanvaarden.
 5. Opdrachtgever staat toe dat VDA gegevens en informatie deelt, de opdrachtgever en/of de opdracht betreffende, met aan VDA verbonden (rechts)personen die bij de uitvoering van de opdracht betrokken zijn en /of ten behoeve van relatiebeheer
 6. Indien de uitvoering van een opdracht door VDA leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid altijd beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de terzake toepasselijke aansprakelijkheidverzekering van VDA wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van VDA komt.
 7. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in 5. bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van het in rekening gebrachte en betaalde honorarium in het betreffende kalenderjaar in de desbetreffende zaak.
 8. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het burgerlijk wetboek vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval twaalf maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor VDA aansprakelijk is. Het hiervoor in artikel 5 en 6 bepaalde geldt ook indien opdrachtgever schade vordert op grond van een van een ander verkregen of overgenomen recht
 9. Indien de opdrachtgever een derde van de inhoud van de door VDA ten behoeve van hem verrichte werkzaamheden kennis laat nemen, dient de opdrachtgever de derde erop te wijzen en te bewerkstelligen, dat deze algemene voorwaarden ook door deze derde worden aanvaard.
 10. De opdrachtgever vrijwaart VDA en haar hulppersonen ondermeer genoemd in in artikel 1 tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door VDA ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden of tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door een door VDA dan wel de (rechts)personen als hiervoor ondermeer in artikel 1 bedoeld, of een van haar werknemers of andere hulppersonen ten onrechte gedane melding in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).
 11. Naast het honorarium is VDA gerechtigd bij wege van een door haar vast te stellen percentage kantoorkosten in rekening te brengen Betaling van declaraties van VDA dient, zonder opschorting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij een andere betalingstermijn is overeengekomen. Bij gebreke waarvan de opdrachtgever in verzuim is en wettelijke rente alsmede alle door VDA gemaakt kosten verschuldigd is. Behoudens omgaand schriftelijk bezwaar van de opdrachtgever zijn VDA en haar Stichting(en) Derdengelden gerechtigd voor of van de opdrachtgever ontvangen gelden te verrekenen met of aan te (doen) wenden ter betaling van hetgeen de opdrachtgever aan VDA verschuldigd is. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten doch zullen integraal voor rekening van de opdrachtgever zijn, indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld. Te allen tijde kan een voorschot worden gevraagd voor verrichte of te verrichten werkzaamheden. Werkzaamheden kunnen opgeschort worden als geen voorschot ter dekking daarvan aanwezig is of facturen niet tijdig worden betaald
 12. VDA heeft het recht het door haar gehanteerde basis uurtarief en de door haar gehanteerde reis –en kantoorkostenvergoeding(en) te wijzigen. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van meer dan 10%, of indien een verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het tot stand komen van de opdracht tussen VDA enerzijds en de opdrachtgever anderzijds, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht tot ontbinding vervalt op de 15de dag na de factuurdatum van de eerste declaratie, die aan de opdrachtgever is toegezonden na de verhoging van het basis uurtarief en/of voormelde reis –en kantoorkostenvergoeding(en).
 13. Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en VDA is Nederlands recht van toepassing. Deze voorwaarden gelden ook voor eventuele gewijzigde, aanvullende of vervolgopdrachten
 14. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement Roermond. Niettemin heeft VDA het recht om geschillen aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de opdrachtgever voor te leggen.
 15. De in de Nederlandse taal opgestelde Algemene Voorwaarden hebben gelding boven de in enige in andere taal opgesteld Algemene Voorwaarden.